امروز

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ [English]

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

 سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه برای نیل به توسعه پایدار، نیازمند ارائه تحلیل ها و تبیین های علمی دقیق از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن است. لازمه این امر فهم و احصای نیازها و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با توجه به ویژگی‌ها و پتانسیل های محلی و منطقه ای اعم از شیوه های زندگی، ساختار اقتصادی و معیشت، تفاوت های مذهبی، قومیتی، جغرافیایی، نژادی، مسائل و آسیب های اجتماعی و ... استان و منطقه است. 

بدون توجه به واقعیت های اجتماعی جامعه محلی و نداشتن اطلاعات کافی یا تحلیل های غیرعلمی، منجر به سطحی‌نگری در تصمیم سازی و تصمیم گیری شده و اثربخشی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را با مشکل مواجه می‌کند. یکی از دشواری هایی که سیاستگذاری اجتماعی با آن روبرو است، کمبود بانک اطلاعاتی و پژوهش های دقیق علمی از این پتانسیل ها، فعالیت ها، نیازها و مسائل و آسیب های اجتماعی و فرهنگی استان و منطقه است. 

 

گروه های پژوهشی

گروه مطالعات توسعه و آینده پژوهی

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه برای نیل به توسعه پایدار، نیازمند ارائه تحلیل ها و تبیین های علمی دقیق از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن است. لازمه این امر فهم و احصای نیازها و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با توجه به ویژگی‌ها و پتانسیل های محلی و منطقه ای اعم از شیوه های زندگی، ساختار اقتصادی و معیشت، تفاوت های مذهبی، قومیتی، جغرافیایی، نژادی، مسائل و آسیب های اجتماعی و ... استان و منطقه است. 

اطلاعات بیشتر

گروه مطالعات توسعه و آینده پژوهی

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه برای نیل به توسعه پایدار، نیازمند ارائه تحلیل ها و تبیین های علمی دقیق از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن است. لازمه این امر فهم و احصای نیازها و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با توجه به ویژگی‌ها و پتانسیل های محلی و منطقه ای اعم از شیوه های زندگی، ساختار اقتصادی و معیشت، تفاوت های مذهبی، قومیتی، جغرافیایی، نژادی، مسائل و آسیب های اجتماعی و ... استان و منطقه است. 

گروه مطالعات اجتماعی

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه برای نیل به توسعه پایدار، نیازمند ارائه تحلیل ها و تبیین های علمی دقیق از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن است. لازمه این امر فهم و احصای نیازها و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با توجه به ویژگی‌ها و پتانسیل های محلی و منطقه ای اعم از شیوه های زندگی، ساختار اقتصادی و معیشت، تفاوت های مذهبی، قومیتی، جغرافیایی، نژادی، مسائل و آسیب های اجتماعی و ... استان و منطقه است. 

اطلاعات بیشتر

گروه مطالعات اجتماعی

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه برای نیل به توسعه پایدار، نیازمند ارائه تحلیل ها و تبیین های علمی دقیق از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن است. لازمه این امر فهم و احصای نیازها و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با توجه به ویژگی‌ها و پتانسیل های محلی و منطقه ای اعم از شیوه های زندگی، ساختار اقتصادی و معیشت، تفاوت های مذهبی، قومیتی، جغرافیایی، نژادی، مسائل و آسیب های اجتماعی و ... استان و منطقه است. 

گروه مطالعات فرهنگی و مردم شناختی

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه برای نیل به توسعه پایدار، نیازمند ارائه تحلیل ها و تبیین های علمی دقیق از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن است. لازمه این امر فهم و احصای نیازها و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با توجه به ویژگی‌ها و پتانسیل های محلی و منطقه ای اعم از شیوه های زندگی، ساختار اقتصادی و معیشت، تفاوت های مذهبی، قومیتی، جغرافیایی، نژادی، مسائل و آسیب های اجتماعی و ... استان و منطقه است. 

اطلاعات بیشتر

گروه مطالعات فرهنگی و مردم شناختی

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه برای نیل به توسعه پایدار، نیازمند ارائه تحلیل ها و تبیین های علمی دقیق از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن است. لازمه این امر فهم و احصای نیازها و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با توجه به ویژگی‌ها و پتانسیل های محلی و منطقه ای اعم از شیوه های زندگی، ساختار اقتصادی و معیشت، تفاوت های مذهبی، قومیتی، جغرافیایی، نژادی، مسائل و آسیب های اجتماعی و ... استان و منطقه است.