امروز

جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ [English]

 

 رییس پژوهشکده مطالعات اجتماعی

افشار کبیری

دکترای جامعه شناسی

مرتبه علمی :   دانشیار