امروز

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ [English]

* در جلسه ای  که 20 تیرماه سال1400 در استانداری برگزار شد ، نکات مهم زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

- پیشنهاد اضافه نمودن واژه #فرصتهای سرمایه گذاری در عنوان همایش "مسئله توسعه و فرصت های سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی"

- فراخوانی عمومی و گسترده برای مشارکت هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی و صنعت

- هماهنگی بیشتر و ارتباط گیری با آقای صادقی از استانداری و سایر نهادهای کلیدی در امر توسعه... سازمان برنامه مدیریت و برنامهریزی و ...

- از طرف آقای صادقی پیشنهاد شد پیش تحقیقی انجام شود که در نهایت چند محور با موضوعات ریزتر بعنوان محور همایش قرار بگیرد

- از شاخصهای عقب ماندگی استان به بی سوادی، تخریب و نوسازی مدارس، فضای ورزشی، راه های روستایی، اشاره شد.